با خرید پستی ایران مارکت سنتر، سفارش خود را درب منزل دریافت کرده، مبلغ آن را به مامور پست بپردازید.
 
سبد خرید خالی می باشد.


مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال

مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال

دسته نرم افزار کاربردی زیردسته شیمی

فرمت: word به زبان فارسی <<<<<<<<

تعداد کل صفحات: 140


فهرست

فصل اول :

1-1- مقدمه

1-2- پلیمر شدن تراکمی محلول

1-2-1-شیمی واکنشهای پلیمر شدن تراکمی

1-2-2-متغییرهای اصلی

1-2-3-فاکتورهای شیمیایی موثر

1-2-3-1-ناخالصی­ها

1-2-3-2-فعالیت حلال

1-2-3-3-واکنش­های جانبی با پذیرنده­های آمین

1-2-3-4-دی­آسیله شدن

1-2-3-5-سرعت­های واکنش

1-2-4- ناثیرات فیزیکی و مکانیکی

1-2-4-1-دما و غلظت

1-2-4-2-هم ارزی واکنشگرها مخلوط سازی و هم زدن

1-2-5-پذیرنده­های اسید

1-2-5-1- پذیرنده­های آمین نوع دوم

1-2-5-2- پذیرنده­های آمین نوع سوم

1-2-5-3- بازهای معدنی بعنوان پذیرنده

1-2-6- حلالها

1-2-6-1- عملکرد حلال

1-2-6-2- انتخاب محیط پلیمر شدن با استفاده از قابلیت حل شدن ترکیب مدل

1-2-7- واکنش پذیری رسوب­های پلیمری

1-2-8- تهیه پلی استر از بیس فنول و دی اسید کلراید

1-2-8-1- واکنشهای جانبی

1-2-8-2- عملکرد پذیرنده اسید

1-2-8-3- شتاب دهنده ها

1-2-8-4- سرعت مخلوط کردن، دما زمان پلیمر شدن تراکمی

1-2-9- تهیه پلی اورها وپلی یورتانها توسط واکنش انتقال هیدروژن

1-2-9-1- واکنشهای جانبی

1-2-9-2- دماوزمان

1-2-9-3- مخلوط کردن

1-2-9-4- انتخاب حلال

1-2-9-5- تعادل واکنشگرها

1-3- پلیمر شدن تراکمی مستقیم

1-3-1- مفهوم پلیمر شدن تراکمی مستقیم

1-3-2- عوامل موثر در پلیمر شدن تراکمی مستقیم

1-3-2-1- دما

1-3-2-2-ماهیت حلال

1-3-2-3-ماهیت منومر

1-3-2-4-ماهیت معرف های متراکم کننده

1-3-2-5- نمک های معدنی

1-4- پلیمر شدن تراکمی مستقیم پلی استرها

1-5- پلی ایمیدها

1-5-1- روشهای تهیه پلی ایمیدها

1-6- پلی آمیدها‌

1-7- پلی استرها

1-8- پلی یورتان ها

1-8-1- روشهای تهیه پلی پورتانها

1-9- کوپلی ایمیدها

1-9-1- پلی‌(آمید-ایمید)ها

1-9-1-1- روشهای تهیه پلی (آمید–ایمید)‌ها

1-9-2- پلی‌(استر-ایمید)ها

1-9-2-1- روشهای تهیه پلی (استر-ایمید)ها

1-9-3- پلی (ایمید-یورتان)ها

1-9-3-1- روشهای تهیه پلی (ایمید-یورتان)ها

1-10- تابش­دهی ریز موج در سنتز­های آلی

1-10-1- پلیمر شدن به کمک تابش ریز موج

1-11- فعالیت نوری در پلیمر­ها

1-11-1-0سنتز و کاربرد پلیمر­های فعال نوری

1-11-2- پلیمر شدن سنتزی نامتقارن

1-11-3- پلیمر شدن انتخابی مارپیچی

1-11-4- پلیمر شدن انانتیو انتخابی

1-12- اهداف رسالهفصل دوم

2-1- دستگاهها و تجهیزات

2-2- مواد

2-3- خالص‌سازی مواد و حلالها

2-4- تهیه دی اسید N ـ تری ملیتیل ایمیدو ـ S ـ والین (38)

2-5-تهیه پلی (آمید ـ ایمید)های فعال نوری (g ـ a40) به روش پلیمر شدن تراکمی مستقیم منومر (38)‌ و دی آمین های آروماتیک (g ـ a39) در زمان طولانی

2-6- تهیه پلی (آمید ـ ایمید)های ('g ـ 'a40) به روش پلیمر شدن تراکمی مستقیم در زمان کوتاه (دمای جوش حلال)

2-7- تهیه دی اسید -Nتری ملیتیل ایمیدو-L–ایزولوسین (43)

2-8- تهیه پلی (آمید – ایمید)های جدید فعال نوری به روش پلیمرشدن تراکمی مستقیم منومر (43) و دی آمین های آروماتیک (g -a 39 ) در زمان طولانی

2-9- تهیه پلی (آمید ـ ایمید)های فعال نوری 'g ـ 'a 44 به روش پلیمر شدن تراکمی مستقیم در زمان کوتاه (دمای جوش حلال)

2-10- تهیه دی‌اسید N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس-S- والین (47)

2-11- تهیه دی‌اسید کلراید N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس-S- والین (48)

2-12- پلیمر‌شدن دی‌اسید کلراید (48) با دی‌آمین های آروماتیک (49a - f) به کمک تابش ریزموج

2-13- پلیمر شدن تراکمی دی‌اسید کلراید (48) با دی‌آمین های آروماتیک (49a - f) در محلول در دمای پایین به کمک تری متیل سیلیل کلراید

2-14- پلیمر شدن دی‌اسید کلراید (48) با دی‌آمین های آروماتیک (49a - f) در محلول در دمای بالا به کمک تری متیل سیلیل کلراید

2-15- تهیه دی‌اسید N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس- L- ایزولوسین (52)

2-16- تهیه دی‌اسید کلراید N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس- L- ایزولوسین (52)

2-17- پلیمر‌شدن دی‌اسید کلراید (53) با دی‌آمین های آروماتیک (49a - f) به کمک تابش ریزموج

2-18- پلیمر شدن تراکمی دی‌اسید کلراید (53) با دی‌آمین های آروماتیک (49a - f) در محلول در دمای پایین به کمک تری متیل سیلیل کلراید

2-19- تهیه پلی‌(استر-ایمید)های فعال نوری جدید از پلیمر شدن تراکمی مستقیم دی‌اسید (43) و دی‌ال‌های آروماتیک (55a - f) در حضور توسیل کلراید و دی متیل فرمامید در حلال پیریدین

2-20- تهیه دی‌اسید N -تری ملیتیل ایمیدو-L- متیونین (59)

2-21- تهیه پلی‌(استر-ایمید)های فعال نوری جدید از پلیمر شدن تراکمی مستقیم دی‌اسید (59) و دی‌ال‌های آروماتیک (60a - f) در حضور توسیل کلراید و دی متیل فرمامید در حلال پیریدین

2-22- تهیه دی‌اسید N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس- L- لوسین (63)

2-23- تهیه N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس-(L- لوسین) دی آسیل آزید (64)

2-24- تهیه N،N´- (پیروملیتوئیل)- بیس-(L- لوسین) دی ایزوسیانات (65)

2-25- تهیه پلی (ایمید-یورتان)های فعال نوری جدید (e ـ a 67) از پلیمر شدن تراکمی محلول دی‌ایزوسیانات (65) و دی‌ال های آروماتیک (e ـ a66)فصل سوم :

3-1- تهیه مونومر دی اسید N ـ تری ملیتیل ایمیدو ـ S ـ والین (38)

3-2- تهیه پلی (آمید ـ ایمید)های فعال نوری جدید (g ـ a40) به روش پلیمر شدن تراکمی مستقیم منومر (38)‌ و دی آمین های آروماتیک (g ـ a39)

3-3- شناسایی پلی‌(آمید-ایمید)های حاصل از دی اسید (38)

3-4- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(آمید-ایمید)های حاصل از دی اسید (38)

3-5- تهیه مونومر دی اسید N ـ تری ملیتیل ایمیدو ـ L ـ ایزولوسین (43)

3-6- تهیه پلی (آمید ـ ایمید)های فعال نوری جدید (g ـ a44) به روش پلیمر شدن تراکمی مستقیم منومر (43)‌ و دی آمین های آروماتیک (g ـ a39)

3-7- شناسایی پلی‌(آمید-ایمید)های حاصل از دی اسید (43)

3-8- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(آمید-ایمید)های حاصل از دی اسید (43)

3-9- تهیه مونومر N،׳N ـ (پیروملیتوئیل) بیس ـ S ـ والین دی اسید کلراید (48)

3-10- تهیه پلی‌(آمید-ایمید)‌های فعال نوری جدید از دی اسید کلراید (48) با دی‌آمین های آروماتیک (f ـ a49)

3-11- شناسایی پلی‌(آمید-ایمید)‌های حاصل از دی اسید کلراید (48)

3-12- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(آمید-ایمید)‌های حاصل از دی اسید کلراید (48)

3-13- تهیه مونومر N،׳N ـ (پیروملیتوئیل) بیس ـ L ـ ایزولوسین دی اسید کلراید (53)

3-14- تهیه پلی‌(آمید-ایمید)‌های فعال نوری جدید از واکنش دی اسید کلراید (53) و دی‌آمین های آروماتیک (f ـ a49)

3-15- شناسایی پلی‌(آمید-ایمید)‌های حاصل از دی اسید کلراید (53)

3-16- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(آمید-ایمید)‌های حاصل از دی اسید کلراید (53)

3-17- تهیه پلی‌(استر-ایمید)های فعال نوری جدید از پلیمر شدن تراکمی مستقیم دی‌اسید (43) و دی‌ال‌های آروماتیک (55a - f) در حضور توسیل کلراید و دی متیل فرمامید در حلال پیریدین

3-18- شناسایی پلی‌(استر-ایمید)‌های (a - f 56)

3-19- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(استر-ایمید)‌های (a - f 56)

3-20- تهیه مونومر دی اسید N ـ تری ملیتیل ایمیدو ـ L ـ متیونین (59)

3-21- تهیه پلی‌(استر-ایمید)های فعال نوری جدید از پلیمر شدن تراکمی مستقیم دی‌اسید (59) و دی‌ال‌های آروماتیک (55a - f) در حضور توسیل کلراید و دی متیل فرمامید در حلال پیریدین

3-22- شناسایی پلی‌(استر-ایمید)‌های (a- f 61)

3-23- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(استر-ایمید)‌های (61a - f)

3-24- تهیه N،׳N ـ (پیروملیتوئیل) بیس ـ L ـ لوسین دی اسید (62)

3-25- تهیه N،׳N ـ (پیروملیتوئیل) بیس ـ L ـ لوسین دی آسیل آزید (64)

3-26- تهیه N،׳N ـ (پیروملیتوئیل) بیس ـ L ـ لوسین دی ایزوسیانات (65)

3-27- تهیه پلی‌(ایمید-یورتان)های فعال نوری جدید از پلیمر شدن تراکمی محلول دی‌ آسیل آزید (64) و دی‌ال‌های آروماتیک (66a - e)

3-28- شناسایی پلی‌(ایمید-یورتان)های (67a - e)

3-29- خواص انحلالی و حرارتی پلی‌(ایمید-یورتان)های (67a - e)

3-30- نتیجه‌گیری

شما می توانید به سه روش زیر این محصول را دریافت کنید

روش اول: از طریق ایمیل - ظرف حداکتر 12 ساعت به دست شما می رسد. بدیهی است این روش هزینه پستی ندارد

روش دوم : پست سفارشی که حدود 10 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 2000 تومان هزینه پست سفارشی می باشد

روش سوم : پست پیشتاز که حدود 5 روز طول می کشد تا تحویل بگیرید و
حدود 5000 تومان هزینه پست پیشتاز می باشد

در صورتی که درباره این مجموعه سوالی دارید بعد از ثبت سفارش می توانید تماس بگیرید( امکان لغو سفارش موقع تماس وجود دارد)
***********************************
کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است
سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است

ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز

پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید

این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود

این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد


ش م : 1254875/101

فروشنده: دانا مارکت ایران

قیمت: 40,000 تومان

درصد :50

روش خرید: برای خرید مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان

محصولات مرتبط
نرم افزار Minitab&amp;Maple collection-اورجینال راهنمای بورس تحصیلی  خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی
نرم افزار Minitab&amp;Maple collection-اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی
12,000 تومان خرید نرم افزار Minitab&amp;Maple collection-اورجینال 22,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی  خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی 40,000 تومان خرید مطالعه خواص و سنتز پلیمرهای جدید نوری بر پایه آمینو اسید ها - اورجینال 14,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی
راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی  -  جدید و کامل - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و دارای گارانتی راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال
راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و کامل - اورجینال راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و دارای گارانتی راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال
20,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی  -  جدید و کامل - اورجینال 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - جدید و دارای گارانتی 25,000 تومان خرید راهنمای بورس تحصیلی خارجی و تحصیل رایگان - رشته شیمی - اورجینال

توجه: بیش از 1000 فروشنده عضو سیستم ایران مارکت سنتر محصولات خود را در این سایت عرضه میکنند و خریداران میتوانند ضمن مقایسه محصولات در محیطی رقابتی، خریدی بهتر و ارزانتر داشته باشند. فروشندگانی که کیفیت و پشتیبانی محصولات خود را رعایت نکنند، از سایت حذف میشوند. 
Designed And developed By N.E.T E-Commerce group
© 2008 All Rights reserved.